Experimental Psychology

Experimental Psychology
  • نویسنده Barry Kantowitz, Henry Roediger & David Elmes
  • سال انتشار 2009
  • تعداد صفحات 550
  • ناشر Wadsworth
  • شابک 978-0-495-59533-5
  • قیمت 9,000 تومان
  • دانلود نمونه

کتاب های دیگر