The psychology of design

The psychology of design
  • نویسنده Rajeev Batra, Colleen M. Seifert, Diann E. Brei.
  • سال انتشار 2016
  • تعداد صفحات 354
  • ناشر Routledge
  • شابک 978-0-7656-4760-3
  • قیمت 15,000 تومان
  • دانلود نمونه

کتاب های دیگر