دکتر محمد سلطانی زاده

دکتر محمد سلطانی زاده

دکتری روانشناسی بالینی، هیأت علمی دانشگاه

مشاور و درمانگر مشکلات جنسی

درمانگر اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس و دوقطبی

 

2- سابقه تحصيلي:

الف- وضعيت فعلي

رشته: روانشناسي                    مقطع رشته: دکتري                زمان شروع:1387               محل تحصيل: دانشگاه اصفهان

سال أخذ مدرک تحصيلي: 1391/11/11           

موضوع پايان نامه: مقايسه اثربخشي روش هاي درمان هاي شناختي- رفتاري، فراشناختي- رفتاري و درمان مبتني بر ذهن‌آگاهي بر انزال زودرس و رضايت زناشويي مردان مراجعه کننده به مراکز درماني شهر اصفهان

ب- کارشناسي ارشد

رشته: روانشناسي عمومي                         محل تحصيل: دانشگاه اصفهان              مقطع رشته: کارشناسي ارشد

سال أخذ مدرک تحصيلي: 1384/12/24            

موضوع پايان نامه: بررسي رابطه ي بين لذت جسماني، هيجان طلبي و سلامت ذهن دانشجويان دانشگاه اصفهان

ج-  کارشناسي:

رشته: روانشناسي عمومي                       محل تحصيل: دانشگاه اصفهان                                 سال أخذ مدرک تحصيلي: 1382

موضوع پايان نامه: مقايسه منبع کنترل مردان50-20 ساله معتاد و غير معتاد شهر اصفهان

 

 

3- سابقه تدريس:

رديف

موضوع

محل تدريس

زمان

1

دروس روانشناسي هوش و سنجش آن، روانشناسي بازي،       آسيب شناسي اجتماعي

دانشگاه پيام نور- واحد بروجن

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

دروس روانشناسي هوش و سنجش آن، روانشناسي اجتماعي

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

دروس انگيزش و هيجان، روانشناسي جنائي، روانشناسي اجتماعي

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

روانشناسي عمومي، روانشناسي جنائي، روانشناسي اجتماعي

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

2

دروس ارزشيابي شخصيت، روانشناسي عمومي، آسيب شناسي رواني

دانشگاه پيام نور- واحد نجف آباد

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

دروس ارزشيابي شخصيت، پويايي گروه، روانسنجي

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

پژوهش هاي عملي- انفرادي

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

3

روانشناسي عمومي, روش تحقيق

دانشگاه پيام نور- مرکز اصفهان

نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

كاربرد آزمون هاي رواني،‌يادگيري

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

يادگيري، روانشناسي سلامت، انگيزش و هيجان

نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88

روانشناسي سلامت، روانشناسي اجتماعي، مشاوره گروهي،  روانشناسي كودك و نوجوان، روانشناسي يادگيري، ارزشيابي شخصيت، پژوهش هاي عملي- انفرادي

نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

روانسنجي، راهنمايي و مشاوره گروهي، ارزشيابي شخصيت، روانشناسي عمومي، پژوهش هاي عملي- انفرادي

نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

روانشناسي اجتماعي، اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي، مباني و اصول راهنمايي و مشاوره، پژوهش هاي عملي- انفرادي

نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90

روانشناسي اجتماعي، مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

روانشناسي اجتماعي، اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي، مباني و اصول راهنمايي و مشاوره، پژوهش هاي عملي- انفرادي

نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

4

اصول روانشناسي باليني، کليات روانپزشکي

دانشگاه آزاد نجف آباد- کارشناسي ارشد

نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

نظريه هاي روان درماني

نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92

نظريه هاي روان درماني

نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

5

روانشناسی عمومی پیشرفته

دانشگاه آزاد خوراسگان- کارشناسي ارشد‌

نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

6

روانشناسي اجتماعي، روانشناسي رشد، روانشاسي عمومي، زبان تخصصي

مؤسسه آموزش عالي آزاد برهان

1389-1387

7

روانشناسي باليني

مؤسسه آموزش عالي آزاد

دانش پژوهان

1389

 

روانشناسي عمومي، روانشناسي رشد

مؤسسه آموزش عالي آزاد فن آوران حکيم

1391-1389

 

 

       4- سابقه شغلي:

رديف

عنوان فعاليت

نوع فعاليت

شروع

پايان

1

روانشناس و مشاور در مرکز مشاوره بهزيستي شهر اصفهان

مشاوره تلفني و حضوري

بهمن 1385

خرداد 1390

2

روانشناس در مرکز مشاوره شفق

مشاوره و روان درماني

آذر 1386

مهر1387

3

گزينش و ارزيابي عملکرد مربيان جزيره بازي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

اجرايي

اسفند 1385

آبان 1386

4

مشاور خوابگاه پسران دانشگاه هنر

مشاوره و روان درماني

ارديبهشت 1387

آذر 1387

5

روانشناس و مشاور در مرکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش

مشاوره و روان درماني

دي 1387

مهر 1390

6

روانشناس و مشاور در مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان

مشاوره و روان درماني

بهمن 1387

بهمن 1391

7

روانشناس در مرکز مشاوره توحيد

مشاوره و روان درماني

ارديبهشت 1388

تاکنون

8

روانشناس در مرکز مشاوره آفتاب

مشاوره و روان درماني

خرداد 1390

تاکنون

9

مسئول فني و روانشناس در مرکز مشاوره آوين

اجرايي، روان درماني

اسفند 1391

تاکنون

 

 

5- فعاليتهاي علمي و پژوهشي:

الف: مقالات

رديف

عنوان

نام نشريه

زمان چاپ

1

رابطه ي لذت جسماني و عاطفه ي مثبت و منفي در دانشجويان دانشگاه اصفهان

مجله مطالعات روانشناختي، دانشگاه الزهراء

دوره 4، ‌شماره 1،

بهار 1387

2

رابطه ي بين رضايت از زندگي و عاطفه ي مثبت و منفي در دانشجويان دانشگاه اصفهان

مجله دانشور رفتار، دانشگاه شاهد

سال 19، شماره 7

پاييز و زمستان 1391

3

پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس سلامت روان، شيوه هاي مقابله با استرس، نگرش هاي ديني و متغيرهاي فردي مردم شهر اصفهان

مجله روانشناسي تحولي

(روانشناسان ايراني)

سال ششم، شماره 22 زمستان 1388

4

مقايسه وضعيت عملکرد خانواده و سلامت روان در افراد داراي حيوان خانگي و بدون حيوان خانگي

مجله ره آورد دانش

(مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك)

سال 13، شماره 4 زمستان 1389

5

پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس هوش هيجاني و  نشانه هاي رواني در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر اصفهان

مجله پژوهش هاي کاربردي روانشناسي

سال چهارم، شماره 4

زمستان 1392

6

The Effect of Schema Therapy on marital satisfaction of couples with Obsessive-compulsive personality disorder (OCPD)

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research

April 2012, Vol.3, No.12

7

Effectiveness of cognitive behavioral therapy on premature ejaculation in an Iranian sample

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research

October 2012,

Vol.4, No.6

 

 

ب: تأليف کتاب

عنوان کتاب

سال انتشار

تعداد صفحات

ناشر

راهنماي مداخله هاي باليني روانشناسان و مشاوران

1392

98

نشر نوشته

 

 

ج: ترجمه کتاب

عنوان کتاب (انگليسي)

سال انتشار (انگليسي)

عنوان (فارسي)

زمان چاپ ترجمه کتاب

ناشر

The Mindful way through Depression

2007

کاربرد ذهن آگاهي در درمان افسردگي

1390

انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 

د: راهنمایی پایان نامه

 

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشگاه

مقطع

رشته

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش نارضایتی بدنی، وسواس فکری _ عملی وترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دختر دارای اختلال بدشکلی بدن

دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

اعظم حبیب اللهی

اسفند 1392

2

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، نگرش های غیرمنطقی و افکار خودآیند منفی در افراد دارای اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اراک

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

ژیلا خسروی

شهریور 1393

3

بررسی اثربخشی شن درمانی بر علائم اضطراب، عواطف مثبت و منفی سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

دانشگاه آزاد خوراسگان

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

آزاده اسماعیلی

اسفند 1393

4

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی مثبت و منفی ، تحمل پریشانی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان دختر دارای اضطراب اجتماعی

دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

سمیه زارعین ریزی

شهریور 1394

5

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

ناهید یوسفی

شهریور 1394

 

 

ه: مقالات ارائه شده در سمينارها

رديف

عنوان

نام سمينار

شيوه ارائه

مکان

زمان

1

بررسي رابطه ي بين لذت جسماني، هيجان طلبي و سلامت ذهن دانشجويان دانشگاه اصفهان (مؤلف اول)

هشتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

سخنراني

اصفهان

آذر1384

2

مقايسه سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي زناشويي در مادران داراي کودکان بيش فعال و مادران کودکان سالم (مؤلف سوم)

دومين کنگره آسيب شناسي خانواده

پوستر

تهران

ارديبهشت 1385

3

بررسي عوامل تعيين کننده ي رضايت از زندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان (مؤلف دوم)

سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

پوستر

تهران

خرداد 1385

4

بررسي ميزان سلامت ذهن و سرزندگي سالمندان شهر اصفهان (مؤلف دوم)

اولين همايش منطقه اي سالمندي و سلامت

سخنراني

بابل

آبان 1385

5

بررسي رابطه ي بين عمل به باورهاي ديني و روان رنجوري با رضايت از زندگي (مؤلف اول)

اولين همايش بين المللي رواندرماني و مشاوره با رويکرد ديني

سخنراني

اصفهان

آذر 1385

6

عمل به باورهاي ديني و رابطه آن با شادکامي و جزميت-انطاف پذيري (مؤلف دوم)

اولين همايش بين المللي رواندرماني و مشاوره با رويکرد ديني

سخنراني

اصفهان

آذر 1385

7

بررسي رابطه ي بين نگرش هاي ديني و شيوه هاي مقابله با استرس با رضايت از زندگي در مردم شهر اصفهان (مؤلف دوم)

اولين همايش بين المللي رواندرماني و مشاوره با رويکرد ديني

سخنراني

اصفهان

آذر 1385

8

پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس نگرش هاي ديني، سلامت روان و متغيرهاي فردي مردم شهر اصفهان (مؤلف اول)

دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان

پوستر

تهران

ارديبهشت 1386

9

بررسي رابطه ي بين ويژگي‌هاي شخصيتي با عمل به باورهاي ديني (مؤلف چهارم)

دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان

سخنراني

تهران

ارديبهشت 1386

10

بررسي و مقايسه سلامت عمومي و منبع کنترل بين مردان معتاد و غيرمعتاد شهر اصفهان (مؤلف اول)

دومين کنگره سراسري رفتارهاي پرخطر

پوستر

زاهدان

آبان 1386

11

بررسي تأثير سلامت عمومي در ظهور رفتارهاي پر خطر در نوجوانان پسر شهر اصفهان (مؤلف اول)

دومين کنگره سراسري رفتارهاي پرخطر

پوستر

زاهدان

آبان 1386

12

بررسي نقش مهارت هاي اجتماعي و عمل به باورهاي ديني

در سلامت روان دانشجويان (مؤلف اول)

اولين همايش سراسري علوم انساني سلامت

پوستر

اصفهان

آذر 1386

13

بررسي رابطه ي بين رضايت از زندگي و حمايت اجتماعي با سلامت روان در مردم شهر اصفهان (مؤلف دوم)

اولين همايش سراسري علوم انساني سلامت

پوستر

اصفهان

آذر 1386

14

بررسي تأثير عمل به باورهاي ديني بر روي صفت شخصيتي پارانوييد و ميزان دروغ پردازي (مؤلف چهارم)

اولين همايش سراسري علوم انساني سلامت

پوستر

اصفهان

آذر 1386

15

بررسي رابطه ي بين صفات شخصيتي و سازگاري زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه اصفهان (مؤلف اول)

سومين کنگره ملي و نخستين کنگره بين­المللي آسيب­شناسي خانواده

پوستر

تهران

ارديبهشت 1387

16

بررسي رابطه ي بين منبع کنترل شغلي و متغيرهاي جمعيت شناختي با تعهد سازماني دبيران شهر اصفهان (مؤلف اول)

اولين کنگره دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني

سخنراني

اصفهان

ارديبهشت 1387

17

رابطه ي شيوه هاي مقابله با استرس، نگرشهاي ديني و ويژگيهاي جمعيت شناختي با سلامت روان دانشجويان (مؤلف سوم)

چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

پوستر

شيراز

خرداد1387

18

شناسايي طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان مشروطي و مقايسه ي آن با دانشجويان غير مشروطي (مؤلف سوم)

پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

پوستر

تهران

ارديبهشت 1389

19

رابطه اختلالات شخصيت و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان در معرض آسيب رواني (مؤلف دوم)

سومين کنگره انجمن روانشناسي ايران

پوستر

تهران

اسفند 1389

20

مقايسه سطح سلامت رواني دانشجويان ورودي سالهاي 89 و 90 دانشگاه اصفهان (مؤلف اول)

ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

پوستر

رشت

ارديبهشت 1391

21

طرحواره هاي ناسازگار اوليه و سازه هاي مرتبط با سلامت روان  مقياس ملي سلامت رواني دانشجويان (مؤلف سوم)

ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

پوستر

رشت

ارديبهشت 1391

22

رابطه دلبستگي به خدا، سبک هاي دلبستگي عاشقانه و رضايت جنسي در دانشجويان متأهل دانشگاه هاي پيام نور اصفهان

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

سخنرانی

کیش

فروردین 1393

23

مقايسه نگرش هاي ناکارآمد افراد داراي اختلال افسردگي اساسي، اختلال اضطراب فراگير و افراد بهنجار شهر اصفهان

دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری

سخنرانی

تهران

اردیبهشت 1394

 

 

هـ: برگزاري کارگاه ها

رديف

عنوان کارگاه

محل برگزاري

تاريخ

1

شيوه هاي كنترل و كاهش اضطراب

مركز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه 1

تابستان 1388

2

مهارت هاي ارتباطي

دانشگاه اصفهان

بهار 1389

3

مهارت هاي ارتباطي

مركز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه 1

تابستان 1388

4

مهارت هاي ارتباطي

مركز مشاوره توحيد

بهار 1389

5

آموزش اجرا و تفسير تست هوش وكسلر كودكان

مركز مشاوره توحيد

تابستان 1391

6

مهارت هاي زندگي

دانشگاه اصفهان

زمستان 1389

7

كارگاه آموزشي اعتياد

دانشگاه اصفهان

زمستان 1389

8

كارگاه مهارت كنترل استرس

جهاد دانشگاهي اصفهان

فروردين 1390

9

كارگاه آموزش مربيان مهارت هاي زندگي

جهاد دانشگاهي اصفهان

ارديبهشت 1390

10

کنترل خشم

شرکت اتوبوسراني اصفهان

خرداد و مهر 1390

11

آموزش اجرا و تفسير تست هوش وكسلر كودكان

مركز مشاوره توحيد

بهار 1391

12

آموزش اجرا و تفسير تست  MMPI-2

مركز مشاوره توحيد

بهار 1391

13

کنترل استرس به شيوه شناختي رفتاري

مركز مشاوره توحيد

بهار 1391

14

آموزش مهارت هاي زندگي

جهاد دانشگاهي اصفهان

بهار 1391

15

كارگاه افزايش توانايي هاي ذهني كودكان با نيازهاي خاص- ويژه مادران

مركز مشاوره توحيد

تابستان 1391

16

تشخيص و درمان اختلالات خلقي

مركز مشاوره توحيد

شهريور 1391

17

فراشناخت درماني در بستر اعتياد

بيمارستان خورشيد

شهريور 1392

18

تشخيص و درمان اختلالات خلقي

مرکز مشاوره آوین

شهریور 1393

19

همایندی ها و تشخیص های افتراقی اختلالات جنسی

مرکز مشاوره آوین

اردیبهشت 1394

 

 

و: شرکت در کارگاه ها

رديف

عنوان کارگاه

تاريخ

1

آموزشي شادي و گذراندن دوره مربيگري شادي

شهريور 1385

2

آموزشي نظريه پردازي روانشناسي اسلامي

آذر 1385

3

گروه درماني و روان نمايشگري

اسفند 1385

4

شناخت درماني بر اساس تفکر نظاره اي در پيش گيري از عود مواد افيوني

ارديبهشت 1386

5

خانواده درماني

ارديبهشت 1386

6

شناخت درماني

شهريور 1386

7

زوج درماني بر اساس تحليل روابط متقابل (TA)

آذر 1386

8

Stress management durch Entspannung

ارديبهشت 1387

9

Relaxation therapy and practical autogenic method

ارديبهشت 1387

10

مشاوره تلفني

مرداد 1387

11

بازسازي ساختار انگيزشي

خرداد 1388

12

مربيگري مهارت هاي زندگي

اسفند 1388

13

تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي

خرداد 1390

14

مشاوره و درمان اختلالات جنسي

دي 1390

15

طرحواره درماني براي اختلال افسرده خويي

شهريور 1391

16

زوج درماني و خانواده درماني

آذر 1391

17

درمان مبتني بر تعهد و پذيرش

آذر 1391

18

خيانت زناشويي: درمان شناختي- رفتاري

مرداد 1392

19

درمانگري جنسي

بهمن 1392

20

درمان اختلالات یادگیری

اردیبهشت 1393

21

مشاوره جنسی پیش از ازدواج و طلاق

خرداد 1394

 

 

ساير توانمندي ها

1

مدرک زبان در آزمون TOLIMO

2

تسلط بر نرم افزار آماري SPSS

 

E-Mail: mohammad.soltani@hotmail.com