روانپزشکی

روانپزشکی

تشخیص و درمان اختلالات خلقی شامل افسردگی اساسی، دوقطبی، افسرده خویی و ادوارخویی

تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی شامل ترس های مرضی، وحشتزدگی و حملات پانیک، اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه

تشخیص و درمان اختلالات روانپریشی شامل اسکیزوفرنی، اسکزوافکتیو، اختلال هذیانی

تشخیص و درمان اختلالات وسواسی شامل اختلال وسواس-اجبار، اختلال بدشکلی بدنی، وسواس موکنی

تشخیص و درمان اختلالات خوردن مثل چاقی، پرخوری روانی، بی اشتهایی روانی

تشخیص و درمان اختلالات روان تنی مثل ناراحتی های گوارشی و تنفسی، بیماریهای قلبی، سردردها

تشخیص و درمان اختلالات شخصیت شامل اختلال شخصیت پارانوید، اختلال شخصیت دوری گزین، اختلال شخصیت وسواسی-جبری، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال شخصیت نمایشی، اختلال شخصیت وابسته

تشخیص و درمان اختلالات جسمانی شکل مانند خودبیمار انگاری، اختلال درد