روانشناسی کار، صنعتی و سازمانی

روانشناسی کار، صنعتی و سازمانی

گزینش و استخدام

تجزیه و تحلیل شغل

بهبود رضایت کارکنان

ارزشیابی شغل و عملکرد شغل

جلوگیری از پیری زودرس سازمان

برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

مهارتهای ارتباطی و مدیریت کارکنان

آسیب شناسی سازمانی و تحول در سازمان

تغییر نگرش کارکنان (تعهد، خشنودی شغلی و ...)

افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

بهره‌وری و سلامت و شادابی را در کارکنان و سازمان

افزایش انگیزه و روحیه کار کارکنان و افزایش بهداشت روانی

کاهش فشار روانی شغلی و پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (تدوین استراتژیها برای سازمان)