ردیفعنوان آزمونسازنده آزمونتعداد سوالاتگروه سنیپایاییمقیاسقیمت (تومان)
1مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)دینر، امونس، لارسن و گریفین (1985)5نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد2,500
2پرسشنامه پنج وجهي ذهن آگاهي (FFMQ)بائر و همکاران (2006)39بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
3مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاینآدیلسون و اپشتاین (1982)40بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
4مقیاس انگیزه تأیید (AMS)تریپاتی و تریپاتی72بزرگسالخارجی7 خرده مقیاس4,500
5پرشسنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)دزوریلا و همکاران (2002)25نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
6مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی (Adult AQ-P)کوهن و همکاران (2001)50بالاتر از 16 سالنداردندارد2,500
7پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و ریدکولینز و رید (1990)18نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس2,500
8مقياس سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاريکارور و وايت (1994)24نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی2 خرده مقیاس3,000
9پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن -فرم کوتاهویر و شربورن (1992)36نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی2 خرده مقیاس3,000
10مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)پاینز (1996) 20بزرگسالایرانی و خارجیندارد2,500
11پرسشنامه نگرش به خلاقیتشیفر3210 سال به بالاایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
12پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردماقتباس از کتاب Understanding Yourself28بزرگسالنداردندارد1,500
13مقیاس اضطراب وجودی گودگود و گود (1974)32نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
14مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک (1978)26نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
15پرسشنامه محبوبیتاقتباس از کتاب Understanding Yourself30نوجوان و بزرگسالنداردندارد1,500
16پرسشنامه قدرت تخیلاقتباس از کتاب Understanding Yourself30نوجوان و بزرگسالنداردندارد1,500
17پرسشنامه قدرت ریسکاقتباس از کتاب Understanding Yourself28بزرگسالنداردندارد1,500
18مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی دانشجویان دخترساوناتوانار و کال ویندرسینگ40بزرگسالخارجی2 خرده مقیاس3,000
19پرسشنامه قدرت رهبریاقتباس از کتاب Understanding Yourself16نوجوان و بزرگسالنداردندارد1,500
20مقیاس التزام به اعتقادات اسلامیدکتر احمد نویدی45نوجوان و بزرگسالایرانیندارد2,500
21پرسشنامه شکیباییاقتباس از کتاب Understanding Yourself29نوجوان و بزرگسالنداردندارد1,500
22مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)مکس هامیلتون14نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
23پرسشنامه شیوه های فرزندپروریبامریند (۱۹۷۳)30بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
24پرسشنامه فراشناخت 30 سوالی (MCQ-30)ولز و کارترايت-هتن (2004) 30نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
25پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)فریستون و همکاران (1994)27نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی2 خرده مقیاس3,000
26پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)تورستون و میلر جی145نوجوان و بزرگسالخارجیندارد2,500
27پرسشنامه رغبت سنج شغلی-تحصیلیهالند (1958)38نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی-5,000
28پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ)پکران و همکاران (2005)43دانش آموزانایرانی و خارجی7 خرده مقیاس3,500
29پرسشنامه عدالت زناشوییمحمود بهمنی26بزرگسالدارد4 خرده مقیاس4,500
30پرسشنامه سرسختی اهوازکیامرثی (1377)27نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,500
31پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MNIQ) باگاروزی (2001)44بزرگسالایرانی و خارجی9 خرده مقیاس3,500
32پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ريف (فرم کوتاه)ریف (1989)18نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
33پرسشىبمه سبک هویت (ISI-6G)برزونسکی (1992)40نوجوانایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,500
34آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس (LWMAT)لاک و والاس (1959)15بزرگسالخارجیندارد2,500
35پرسشنامه صميميت زوجيناستفان ووندن بروک و هانس برتمن (1995)56بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,500
36پرسشنامه استاندارد دینداريسراج زاده و همکاران (1392)102بزرگسالدارد3 خرده مقیاس4,000
37پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ)ثنایی و براتی42بزرگسالدارد7 خرده مقیاس3,500
38آزمون تمایل جنسی هالبرت (HISD)هالبرت (1992)25بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,500
39پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی (DERS)گراتز و روئمر (2004)36بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,500
40مقیاس خودکارآمدی کودکانویلر و لد (1982)22کودکانایرانی و خارجی2 خرده مقیاس3,000
41پرسشنامه سرمایه اجتماعیناهاپیت و گوشال (1998)22بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,500
42پرسشنامه جو توانمندسازیاسکات و ژافه (1992)38بزرگسالایرانی و خارجی9 خرده مقیاس3,000
43پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)باس و الیو (2000)45بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
44پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی دانش آموزانهیوبنر (2001)40دانش آموزانایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
45پرسشنامه امید به زندگیاشنایدر و همکاران (1991)12نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی2 خرده مقیاس1,500
46پرسشنامه دینداریگلاک و استاک (1965)26نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
47پرسشنامه تحریک پذیریاقتباس از باس و پلامین (1984)15بزرگسالندارد5 خرده مقیاس1,500
48پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)رایت (2003)20بزرگسالخارجیندارد2,000
49پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئلهکریمی و سالاری فر (1380)17نوجوان و بزرگسالایرانی3 خرده مقیاس2,500
50پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندنمختاری و ریچارد(2002) 30دانش آموزانایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
51پرسشنامه دلبستگي بزرگسالانهیزن و شيور (1987)15بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس2,000
52پرسشنامه رشد اجتماعی وایلندوایلند (1965)1161 تا 25 سالایرانی و خارجی8 خرده مقیاس4,000
53مقیاس خود پنداره کودکان (CSCS)پیرز و هریس (1969)80کودکان و نوجوانانایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
54پرسشنامه بلوغ عاطفي (EMS)یاشویر سینک و بهارگاوا (1991)48بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
55پرسشنامه خود پنداره (SCQ)راج کمار ساراسوت 48نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس2,000
56پرسشنامه رسميت در سازمانمهدی زاده (1391) 15بزرگسالایرانیندارد1,500
57پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)آمز، رز و اندرسون (2006)16بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
58پرسشنامه انسجام درونيارقبایی (1392)50نوجوان و بزرگسالایرانی3 خرده مقیاس3,000
59پرسشنامه بهزیستی ذهنیکی یز و ماگیارمو (2003)45بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,500
60پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)کانور و همکاران (2000)17نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,500
61پرسش‌نامه رضايت شغلي بري فيلدورث (1951)19بزرگسالایرانی و خارجیندارد2,900
62پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)بار- آن (1980)90نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی15 خرده مقیاس3,000
63پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)ايندربيتزن و فوستر (1992)40نوجوانایرانی2 خرده مقیاس3,000
64پرسشنامه خود پنداره ساراسوت (SCQ)راج کمار ساراسوت 48نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
65پرسشنامه ابراز وجود نوجوانان (ASA)لی و همکاران (1975)33نوجوانایرانی و خارجیندارد3,000
66پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲمیسون، کلاریج و جکسون (1995)17نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
67پرسشنامه عملکرد سازمانیهرسی و گلداسمیت 42بزرگسالایرانی7خرده مقیاس3,500
68پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)سلیمی، اسعد20بزرگسالایرانی5 خرده مقیاس3,000
69باورهای غیر منطقی جونز جونز 100نوجوان و بزرگسالایرانی10خرده مقیاس3,000
70پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب (LSI)کلب (1985)12نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
71پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیوبوردیو22بزرگسالایرانی3خرده مقیاس3,000
72پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) فرم کوتاهپارگامنت (2000)14نوجوان و بزرگسالدارددو خرده مقیاس3,000
73پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كيمبرلي يانگ (1999)20نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
74آزمون تحمل ناکامی (ERTO)دکتر اس . ان .ری (1998)4نوجوان و بزرگسالداردندارد4,000
75پرسشنامه اضطراب چهار سیستمی-60نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
76پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)-14بزرگسالایرانیندارد2,500
77مقياس نشخوار ذهني- تاملقربانی، واتسون و هرگیس (2008)24نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی2 خرده مقیاس3,000
78پرسشنامه وابستگی به دیگران (IDI)هرشفیلد و همکاران48بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
79پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی-6بزرگسالایرانیندارد2,000
80پرسش نامه سازگاری زناشویی اسپانیرگراهام اسپانیر(1976) 32بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
81پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجینکریستنسن و سالاوی (1984) 13بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
82پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) پترسون، سلیگمن و همکاران (1983)48نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی11 خرده مقیاس4,000
83سیاهه ي نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI)فاکیون و فاکیون (1994)26نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی8 خرده مقیاس3,000
84آزمون خلاقیت شغلیجزنی و همکاران (1382)37بزرگسالایرانیندارد3,000
85پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانحسین زاده (1391)14بزرگسالایرانیندارد2,000
86پرسشنامه سبک رهبری سالزمنسالزمن و اندرکولک (1982)35بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
87پرسشنامۀ وسواس فکری – عملی (OCI)ویل و ویلسون (2005)42نوجوان و بزرگسالخارجی7 خرده مقیاس3,000
88مقیاس نو آوری سازمانی -24بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
89پرسشنامه پانيكليبووتيز و همكاران (1984)27نوجوان و بزرگسالخارجیندارد3,000
90پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسامصلحی (1390)51بزرگسالایرانی8 خرده مقیاس3,000
91پرسشنامه باورهای غیر منطقی (IBT)جونز (1969)100نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی10 خرده مقیاس3,000
92پرسشنامه صمیمیت زناشوییتامپسون و واکر(1983)17بزرگسالایرانی و خارجیندارد2,000
93پرسشنامه رغبت شغلیمیشل گوکلن20بزرگسالداردندارد3,000
94پرسشنامه ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (2011)20کودکانخارجی5 خرده مقیاس3,000
95پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتواکر (1997)54نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
96پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)فلمینگ (1998)16نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
97پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنستورنس (1979)60نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
98چک لیست ترس (FCL)راویندر کائور (1989)182نوجوان و بزرگسالخارجیندارد3,000
99پرسشنامه خودپندارهراجرز50نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
100پرسشنامه راهبردهای مقابله ای (CSQ)لازاروس و فولکمن (1988)66نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی8 خرده مقیاس3,000
101مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS-V)زاکرمن، آیزنک و آیزنک (۱۹۷۸ )40بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
102پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)پناغی و همکاران (1389)21نوجوانایرانی4 خرده مقیاس3,000
103پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)پیتر کلاگ (1982)48بزرگسالخارجی6 خرده مقیاس3,000
104پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (PEQ)اسپریتزر (1995)15نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی5 خرده مقیاس3,000
105آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS)جان بزرگی و مستخدمین (1384)13کودکان و نوجوانانایرانیندارد3,000
106آزمون عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)کوپـر اسمیت (1967)58کودکان و نوجوانانایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
107پرسشنامه طرحواره های یانگ (فرم کوتاه 75 سؤالی)یانگ (1994)75بزرگسالایرانی و خارجی15 خرده مقیاس3,000
108پرسشنامه امید به زندگی هرثهرث (2000)12نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
109آزمون تایید جویی کودکان (CAST)تریپاتی و امباست (1948)50کودکان و نوجوانانخارجیندارد3,000
110مقیاس اضطراب زانک (SAS) زانک20نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
111مقیاس سه جنبه ای عشق استرنبرگ (STLS)استرنبرگ (1986)45بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
112مقياس سنجش شدت خستگي کراپ و همکاران (FSS)کراپ و همکاران (۱۹۸۹)9بزرگسالایرانی و خارجیندارد2,500
113پرسشنامه بازنگری شده وسواس - اجبار (OCI-R)فوا و همکاران (2002)18نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
114مقياس فعال سازي رفتاري براي افسردگي (BADS)کانتر و همکاران (2006)25بزرگسالایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
115مقياس مقابله نوجوانان (ACS) فرايدنبرگ و لوييس (1993)79نوجوانایرانی و خارجی18 خرده مقیاس3,000
116مقياس بهزيستي ذهني (SWS)کييز و ماگيارمو (2003)45نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
117مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی (STA)کلاریج و بروکز (1984)27بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
118پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانیبراتی و همکاران (1390)18بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
119مقیاس خودسنجی افسردگی (DSRS) برلسون (1981) 18کودکان و نوجوانانایرانی و خارجیندارد3,000
120مقیاس خودارزشیابی های مرکزی (CSES)جاج و همکاران (2003)12بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000
121مقیاس فرزندپروری آرنولد و اولیریآرنولد و اولیری (1993)30کودکان (گزارش والد)ایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
122پرسشنامه طرح واره های معنوی آوانتس و همکاران (2005) 24بزرگسالخارجیندارد2,500
123مقیاس احساس کارآمدی معلم فرم کوتاه (TSES)تشانن – موران و وولفولک و هوی (2001)12بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
124پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان و نوجوانان (RBPC)كواي و پترسون (1987)88کودکان و نوجوانانایرانی و خارجی4 خرده مقیاس3,000
125پرسشنامه شفقت خود (SCS)نف (2003)26بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
126پرسشنامه باورهای وسواسی-OBQ-44) 44)کارگروه شناخت واره های باورهای وسواسی جبری (2003)44نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی3 خرده مقیاس3,000
127پرسشنامه ي وسواسي جبري ونكوور (VOCI)ثوردارسون و همکاران (2004)55نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجی6 خرده مقیاس3,000
128مقیاس کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS)کیمیایی و همکاران (1391)89نوجوان و بزرگسالایرانی12 خرده مقیاس3,000
129مقیاس خودتاب آوری کلاهننكلاهنن (1996)14نوجوان و بزرگسالایرانی و خارجیندارد3,000