درمانگری جنسی

درمانگری جنسی
  • تاریخ برگزاری 26 و 27 دی ماه 1392
  • ساعت برگزاری ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر
  • هزینه کارگاه 200,000 تومان
  • مدرس کارگاه دکتر بهنام اوحدی
  • توضیحات

    با اارئه گواهی معتبر

    همراه با ناهار و پذیرایی

کارگاه های دیگر